สยามฟิชชิ่ง
หน้าแรก|กระดาน|รีวิว|ประมูล|ตลาด|เปิดท้าย
login | สมัครสมาชิก | วิธีสมัครสมาชิก | ลืมชื่อ/รหัส | login ไม่ได้?
เชิญเสนอชื่อ เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนฯ 2560: SiamFishing : Thailand Fishing Community
หน้าที่: 1 | 2 | 3 >
 กระดาน > ตีเหยื่อปลอม
ความเห็น: 53 - [21 ธ.ค. 59, 17:52] ดู: 3,387 - [17 เม.ย. 62, 12:55]  ติดตาม: 3 โหวต: 17
เชิญเสนอชื่อ เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนฯ 2560
กระทู้: 293
ความเห็น: 7,139
ล่าสุด: 05-03-2562
ตั้งแต่: 05-06-2547
ตั้งกระทู้: 1 ธ.ค. 59, 14:46
เชิญเสนอชื่อ เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนฯ 2560
*-* เลือกตั้ง "คณะกรรมการชุมชนฯ 2560" *-*จาก.............การดำรงตำแหน่งและวาระ
วาระการปฏิบัติหน้าที่ 1 ปี เริ่ม 1 มกราคม สิ้นสุด 31 ธันวาคม ของปี เพื่อไม่ให้เกิดช่วงว่างในการรับช่วงงาน จึงขอกำหนดวันเลือกตั้งก่อนวันสิ้นสุดวาระไม่น้อยกว่า 20 วัน ประกาศผลก่อนวันสิ้นสุดวาระไม่น้อยกว่า 5 วัน

.......................................................................................................................................................
วาระการทำงานของคณะกรรมการชุมชนฯ ชุดปี 2559 จะหมดลงในวันที่ 31  ธันวาคม 2559 นี้

บัดนี้ได้เวลาตามข้อตกลงร่วมกันของชุมชน  ให้มีการเลือกบุคคลชุดใหม่เข้ามาทำการเป็นคณะกรรมการชุมชนฯ ปี 2560


จึงขอเรียนเชิญ สมาชิกสยามฟิชชิ่งทุกท่าน

ใช้สิทธิ์เสนอ "รายชื่อคณะกรรมการฯ ปี2560  จำนวนไม่เกิน 8 ท่าน"  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

โดยการเลือกตั้ง จะสิ้นสุดการลงคะแนน วันอังคารที่ 20  ธันวาคม 2559 เวลา 20.00 น.

คุณสมบัติของผู้ถูกคัดเลือกให้รับหน้าที่กรรมการชุมชนฯ
1.  เป็นสมาชิกของชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.  กรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้งขึ้นใหม่  จะต้องไม่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ  ที่กำลังจะหมดอายุตามวาระ
3.  เป็นผู้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ พร้อมเสียสละเพื่อชาวชุมชน

*****ประกาศผลคะแนน ในวันอาทิตย์ที่ 25  ธันวาคม 2559*****
แก้ไข 1 ธ.ค. 59, 14:54
กระทู้: 293
ความเห็น: 7,139
ล่าสุด: 05-03-2562
ตั้งแต่: 05-06-2547
ความเห็นที่ 1: 1 ธ.ค. 59, 14:47
ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน การได้มา การเลือกตั้ง หน้าที่  คุณสมบัติ
คณะกรรมการชุมชนฯ ประกอบด้วย ประธาน คณะกรรมการชุมชนฯ มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย ประธาน 1 ท่าน รองประธาน 2 ท่าน เลขานุการคณะกรรมการฯ 1 ท่าน เหรัญญิก 1 ท่าน และกรรมการ 3 ท่าน มีหน้าที่ในการบริหารงานชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง เพื่อให้มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ และมีความโปร่งใสในการดำเนินการตำแหน่ง
        1. ประธานฯ
        2. รองประธานฯที่ 1
        3. รองประธานที่ 2
        4. เลขานุการ
        5. เหรัญญิก
        6. กรรมการที่ 1
        7. กรรมการที่ 2
        8. กรรมการที่ 3


หน้าที่
1. คณะกรรมการชุมชนฯ ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้เกิดความกลมเกลียว การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมทั้งการนำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนฯ
2. เมื่อมีสมาชิก ฯ เสนอแนะกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกฯ ท่านอื่นในชุมชน ให้คณะกรรมการชุมชุนฯ พิจารณาความเหมาะสม หากเห็นว่าสมควรจัดกิจกรรมดังกล่าว ก็ให้ดำเนินการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจจะขอความช่วยเหลือจากสมาชิกท่านอื่นได้
3. คณะกรรมการชุมชน พึงจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม เพื่อให้สมาชิกฯในชุมชนได้ทราบถึงกิจกรรม และสามารถเข้าร่วมได้ทันเวลา
4. คณะกรรมการชุมชนฯ พึงทบทวนกิจกรรมของชุมชนที่ได้ทำไปแล้ว เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการทำกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม หรือถ้าหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อาจจะนำมาทำซ้ำหรือ พัฒนาให้เป็นกิจกรรมที่สร้างอรรถประโยชน์มากกว่าเดิม
5. คณะกรรมการชุมชนฯ ต้องรับผิดชอบในงบประมาณ รายได้ เงินสบทบทุน หรือรายรับอื่นใด ที่คณะกรรมการชุดเก่าจะเป็นผู้ส่งมอบให้
6. เหรัญญิกของคณะกรรมการชุมชนฯ พึงจัดทำบัญชีรายรับจ่าย เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บัญชีรายการรับ-จ่าย ที่จัดทำพึงแล้วเสร็จก่อนส่งมอบให้กับคณะกรรมการชุดต่อไป
7. คณะกรรมการชุมชนฯ พึงจดบันทึก จัดทำรายงาน สรุปผล กิจกรรมใดๆก็ตามที่ได้ดำเนินการไป ตามความเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลงาน ประเมินความสำเร็จของโครงการ และเพื่อส่งมอบเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการชุดต่อไป
8. หากจำเป็นคณะกรรมการชุมชน อาจร่าง หรือนำเสนอ กฎ ระเบียบใดๆเพื่อช่วยให้การบริหารชุมชนฯ เรียบร้อย มีความโปร่งใส และเกิดความคล่องตัว รวมถึงช่วยในการหารายได้ เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนฯคุณสมบัติของผู้ถูกคัดเลือกให้รับหน้าที่กรรมการชุมชนฯ
1.  เป็นสมาชิกของชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.  กรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้งขึ้นใหม่  จะต้องไม่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ  ที่กำลังจะหมดอายุตามวาระ
3.  เป็นผู้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ พร้อมเสียสละเพื่อชาวชุมชน


ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชนฯ
ได้แก่ สมาชิกชุมชนฯ รวมไปถึงคณะกรรมการชุมชนชุดเดิม คณะกรรมการดูแลข้อความ  และคณะตัวแทนชุมชน นั้นหมายถึงท่านสมาชิกเพียง 1 ท่านต่อ 1 เสียง หากท่านสมาชิกที่ login เข้าเกินกว่า 1 ชื่อ ก็ให้ถือเอาเพียงชื่อและรหัสสมาชิกใดเพียงชื่อเดียว หากท่านนั้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกไปแล้ว แต่ยังคงใช้ชื่อในรหัสสมาชิกอีกชื่อหนึ่งลงคะแนนอีก ให้ถือว่าคะแนนเสียงของท่านเป็นโมฆะ


การเลือกตั้ง
1. ภายหลังจากมีการประกาศให้ใช้สิทธิการเลือกตั้งก่อนการสิ้นสุดวาระของคณะกรรมการชุดเดิมไม่น้อยกว่า 20 วัน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิลงในความเห็นของกระทู้ชื่อ การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง โดยใช้สิทธิลงชื่อได้ไม่เกิน 8 ชื่อ
2.ให้กรรมการชุมชนในชุดปัจจุบันเป็นกรรมการการเลือกตั้งใหม่ครั้งต่อไป คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำการตรวจนับคะแนนแล้วประกาศผลก่อนวันสิ้นสุดวาระของกรรมการชุดเดิมไม่น้อยกว่า 5 วัน
3. ให้ผู้ถูกเลือกที่ได้รับคะแนนสูงสุด รับตำแหน่งประธานกรรมการชุมชน และคะแนนลำดับรองลงมาตามลำดับ คือรองประธานที่ 1 ที่ 2 เลขานุการ และเหรัญญิก หากมีคะแนนเท่ากันให้ถือลำดับเอาผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าเรียงกันมา(อาวุโสให้ถือเอาตามอายุ)


การดำรงตำแหน่งและวาระ
1. วาระการปฏิบัติหน้าที่ 1 ปี เริ่ม 1 มกราคม สิ้นสุด 31 ธันวาคม ของปี เพื่อไม่ให้เกิดช่วงว่างในการรับช่วงงาน จึงขอกำหนดวันเลือกตั้งก่อนวันสิ้นสุดวาระไม่น้อยกว่า 20 วัน ประกาศผลก่อนวันสิ้นสุดวาระไม่น้อยกว่า 5 วัน
กระทู้: 293
ความเห็น: 7,139
ล่าสุด: 05-03-2562
ตั้งแต่: 05-06-2547
ความเห็นที่ 2: 1 ธ.ค. 59, 14:51
!!!  เชิญสมาชิกเสนอชื่อได้เลยครับ ไม่เกิน 8 ท่านนะครับ...

  สำหรับ สมาชิกกลุ่มใด หรือท่านใด มีความประสงค์จะทำกิจกรรมงานเพื่อชุมชนฯ ของเรา ขอเชิญ

  เสนอชื่อ เสนอตัว แนะนำตัวมาได้นะครับ เพื่อให้สมาชิกท่านอื่นได้ เห็นและพิจารณา เสนอชื่อให้คะแนนอีกที..
กระทู้: 293
ความเห็น: 7,139
ล่าสุด: 05-03-2562
ตั้งแต่: 05-06-2547
ความเห็นที่ 3: 1 ธ.ค. 59, 14:52
กระทู้: 293
ความเห็น: 7,139
ล่าสุด: 05-03-2562
ตั้งแต่: 05-06-2547
ความเห็นที่ 4: 1 ธ.ค. 59, 14:52
กระทู้: 293
ความเห็น: 7,139
ล่าสุด: 05-03-2562
ตั้งแต่: 05-06-2547
ความเห็นที่ 5: 1 ธ.ค. 59, 14:52
กระทู้: 293
ความเห็น: 7,139
ล่าสุด: 05-03-2562
ตั้งแต่: 05-06-2547
ความเห็นที่ 6: 1 ธ.ค. 59, 14:52
กระทู้: 293
ความเห็น: 7,139
ล่าสุด: 05-03-2562
ตั้งแต่: 05-06-2547
ความเห็นที่ 7: 1 ธ.ค. 59, 14:54
กระทู้: 94
ความเห็น: 24,226
ล่าสุด: 20-03-2562
ตั้งแต่: 29-11-2553
ความเห็นที่ 8: 1 ธ.ค. 59, 15:01
ขอให้สิทธิ์ เลือกคกก. ปี60 ตามรายชื่อครับ

1.น้าเต่า 100 โล  (ล๊อกอิน BULINO)

2.น้าดำ (ล๊อกอิน ดำนาว่าร่า)

3.น้าหมอสมยศ  (ล๊อกอิน สมยศ)

4.น้าโชค  (ล๊อกอิน โชคโคราช)

5.น้าแขก  (ล๊อกอิน ลมรำเพย)

6.น้าต่อ  (ล๊อกอิน หัว-ทิ่ม-บ่อ)

7.น้าติ  (ล๊อกอิน Kittisaks)

8.น้าเจี๊ยบ  (ล๊อกอิน rookjeab)

แก้ไข 8 ธ.ค. 59, 23:25
กระทู้: 42
ความเห็น: 1,295
ล่าสุด: 29-01-2562
ตั้งแต่: 27-08-2552
ความเห็นที่ 9: 1 ธ.ค. 59, 16:01
ขอเสนอ ชื่อ ดังนี้ครับ
1.BULINO  เต่า100โล
2.ดำนาว่าร่า    พี่ดำ
3.สมยศ        หมอสมยศ
4.โชคโคราช  น้องโชค
5.ลมรำเพย    พี่แขก
6.เซาะกราว    น้าโป้ง
7.Kittisaks      น้องติ
8. rookjeab    น้าเจี้ยบ
แก้ไข 1 ธ.ค. 59, 16:10
กระทู้: 0
ความเห็น: 1
ล่าสุด: 03-02-2561
ตั้งแต่: 28-08-2558
ความเห็นที่ 10: 1 ธ.ค. 59, 16:10
ขอเสนอรายชื่อครับ
1.BULINO  เต่า100โล
2.ดำนาว่าร่า    พี่ดำ
3.สมยศ        หมอสมยศ
4.โชคโคราช  น้องโชค
5.ลมรำเพย    พี่แขก
6.หัว-ทิ่ม-บ่อ  น้าต่อ
7.Kittisaks      น้องติ
8. rookjeab    น้าเจี้ยบ
กระทู้: 11
ความเห็น: 2,647
ล่าสุด: 18-04-2562
ตั้งแต่: 02-11-2551
ความเห็นที่ 11: 1 ธ.ค. 59, 16:20
1.BULINO  เต่า100โล
2.ดำนาว่าร่า    พี่ดำ
3.สมยศ        หมอสมยศ
4.โชคโคราช  น้องโชค
5.ลมรำเพย    พี่แขก
6.หัว-ทิ่ม-บ่อ  น้าต่อ
7.เซาะกราว    น้าโป้ง
8.Kittisaks      น้องติ
แก้ไข 1 ธ.ค. 59, 16:29
กระทู้: 154
ความเห็น: 77,620
ล่าสุด: 18-04-2562
ตั้งแต่: 07-07-2545
BULINO(12937 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
ความเห็นที่ 12: 1 ธ.ค. 59, 16:23
ผมขอเสนอรายชื่อตามนี้ครับ
1.ดำนาว่าร่า    พี่ดำ
2.สมยศ        หมอสมยศ
3.โชคโคราช  น้องโชค
4.ลมรำเพย    พี่แขก
5.หัว-ทิ่ม-บ่อ  น้าต่อ
6.เซาะกราว    น้าโป้ง
7.Kittisaks      น้องติ
8. rookjeab    น้าเจี้ยบ
กระทู้: 1
ความเห็น: 120
ล่าสุด: 06-04-2562
ตั้งแต่: 23-07-2551
ความเห็นที่ 13: 1 ธ.ค. 59, 16:37
ขอเสนอรายชื่อครับ
1.BULINO  เต่า100โล
2.ดำนาว่าร่า    พี่ดำ
3.สมยศ        หมอสมยศ
4.โชคโคราช  น้องโชค
5.ลมรำเพย    พี่แขก
6.หัว-ทิ่ม-บ่อ  น้าต่อ
7.Kittisaks      น้องติ
8. rookjeab    น้าเจี้ยบ
กระทู้: 2
ความเห็น: 178
ล่าสุด: 17-04-2562
ตั้งแต่: 19-04-2554
ee16korat(28 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
ความเห็นที่ 14: 1 ธ.ค. 59, 16:44
ผมขอเสนอรายชื่อตามนี้ครับ
1.BULINO  เต่า100โล
2.ดำนาว่าร่า    พี่ดำ
3.สมยศ        หมอสมยศ
4.โชคโคราช  น้องโชค
5.ลมรำเพย    พี่แขก
6.หัว-ทิ่ม-บ่อ  น้าต่อ
7.เซาะกราว    น้าโป้ง
8.Kittisaks      น้องติ
9. rookjeab    น้าเจี้ยบ
แก้ไข 1 ธ.ค. 59, 16:50
กระทู้: 0
ความเห็น: 10
ล่าสุด: 08-03-2561
ตั้งแต่: 15-09-2556
ความเห็นที่ 15: 1 ธ.ค. 59, 17:11
ขอเสนอ ชื่อ ดังนี้ครับ
1.BULINO  เต่า100โล
2.ดำนาว่าร่า    พี่ดำ
3.สมยศ        หมอสมยศ
4.โชคโคราช  น้องโชค
5.ลมรำเพย    พี่แขก
6.เซาะกราว    น้าโป้ง
7.Kittisaks      น้องติ
8. rookjeab    น้าเจี้ยบ

กระทู้: 131
ความเห็น: 9,106
ล่าสุด: 08-04-2562
ตั้งแต่: 29-06-2548
phayao(4105 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
ความเห็นที่ 16: 1 ธ.ค. 59, 17:21
ขอเสนอ ชื่อ ดังนี้ครับ
1.BULINO  เต่า100โล
2.ดำนาว่าร่า    พี่ดำ
3.สมยศ        หมอสมยศ
4.โชคโคราช  น้องโชค
5.ลมรำเพย    พี่แขก
6.เซาะกราว    น้าโป้ง
7.Kittisaks      น้องติ
8. rookjeab    น้าเจี้ยบ
กระทู้: 6
ความเห็น: 32
ล่าสุด: 06-04-2562
ตั้งแต่: 20-10-2545
ความเห็นที่ 17: 1 ธ.ค. 59, 17:27
ผมขอเสนอชื่อดังนี้คับ
1.BULINO  เต่า100โล
2.ดำนาว่าร่า    พี่ดำ
3.สมยศ        หมอสมยศ
4.โชคโคราช  น้องโชค
5.ลมรำเพย    พี่แขก
6.หัว-ทิ่ม-บ่อ  น้าต่อ
7.Kittisaks      น้องติ
8.rookjeab    น้าเจี้ยบ
กระทู้: 0
ความเห็น: 1
ล่าสุด: 18-06-2561
ตั้งแต่: 12-08-2559
ความเห็นที่ 18: 1 ธ.ค. 59, 17:31
ขอเสนอ ชื่อ ดังนี้ครับ
1.BULINO  เต่า100โล
2.ดำนาว่าร่า    พี่ดำ
3.สมยศ        หมอสมยศ
4.โชคโคราช  น้องโชค
5.ลมรำเพย    พี่แขก
6.เซาะกราว    น้าโป้ง
7.Kittisaks      น้องติ
8. rookjeab    น้าเจี้ยบ
กระทู้: 5
ความเห็น: 23
ล่าสุด: 08-04-2562
ตั้งแต่: 11-06-2550
prasong(6 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
ความเห็นที่ 19: 1 ธ.ค. 59, 18:30
ขอเสนอ
1.BULINO  เต่า100โล
2.ดำนาว่าร่า    พี่ดำ
3.สมยศ        หมอสมยศ
4.โชคโคราช  น้องโชค
5.ลมรำเพย    พี่แขก
6.หัว-ทิ่ม-บ่อ  น้าต่อ
7.เซาะกราว    น้าโป้ง
8.Kittisaks      น้องติ
กระทู้: 0
ความเห็น: 2
ล่าสุด: 19-03-2562
ตั้งแต่: 16-01-2555
ความเห็นที่ 20: 1 ธ.ค. 59, 18:43
ขอเสนอรายชื่อครับ
1.BULINO  เต่า100โล
2.ดำนาว่าร่า    พี่ดำ
3.สมยศ        หมอสมยศ
4.โชคโคราช  น้องโชค
5.ลมรำเพย    พี่แขก
6.หัว-ทิ่ม-บ่อ  น้าต่อ
7.Kittisaks      น้องติ
8. rookjeab    น้าเจี้ยบ
กระทู้: 0
ความเห็น: 7
ล่าสุด: 14-04-2562
ตั้งแต่: 19-01-2557
ความเห็นที่ 21: 1 ธ.ค. 59, 18:49
ขอเสนอรายชื่อครับ
1.BULINO    น้าเต่า100โล
2.ดำนาว่าร่า    พี่ดำ
3.สมยศ        น้าหมอสมยศ
4.โชคโคราช  น้าโชค
5.ลมรำเพย    พี่แขก
6.หัว-ทิ่ม-บ่อ  น้าต่อ
7.เซาะกราว    น้าโป้ง
8.Kittisaks      น้าติ
แก้ไข 1 ธ.ค. 59, 18:50
กระทู้: 12
ความเห็น: 464
ล่าสุด: 18-04-2562
ตั้งแต่: 26-08-2553
ความเห็นที่ 22: 1 ธ.ค. 59, 19:08
ขอเสนอ ชื่อ ดังนี้ครับ
1.BULINO  เต่า100โล
2.ดำนาว่าร่า    พี่ดำ
3.สมยศ        หมอสมยศ
4.โชคโคราช  น้องโชค
5.ลมรำเพย    พี่แขก
6.เซาะกราว    น้าโป้ง
7.Kittisaks      น้องติ
8. rookjeab    น้าเจี้ยบ
กระทู้: 0
ความเห็น: 7
ล่าสุด: 11-12-2560
ตั้งแต่: 18-09-2552
ความเห็นที่ 23: 1 ธ.ค. 59, 19:11
ขอเสนอ
1.BULINO  เต่า100โล
2.ดำนาว่าร่า    พี่ดำ
3.สมยศ        หมอสมยศ
4.โชคโคราช  น้องโชค
5.ลมรำเพย    พี่แขก
6.หัว-ทิ่ม-บ่อ  น้าต่อ
7.เซาะกราว    น้าโป้ง
8.Kittisaks      น้องติ
กระทู้: 1
ความเห็น: 18
ล่าสุด: 08-09-2561
ตั้งแต่: 20-03-2556
ความเห็นที่ 24: 1 ธ.ค. 59, 19:13
รวมใจ  กิ๊ฟอรัญ ขอเสนอ

1.BULINO น้า เต่า100โล
2.ดำนาว่าร่า    พี่ดำ
3.สมยศ        หมอสมยศ
4.โชคโคราช  น้าโชค
5.ลมรำเพย    พี่แขก
6.หัว-ทิ่ม-บ่อ  น้าต่อ
7.Kittisaks      น้าติ
8. rookjeab    น้าเจี้ยบ
แก้ไข 1 ธ.ค. 59, 19:13
กระทู้: 0
ความเห็น: 1
ล่าสุด: 14-04-2562
ตั้งแต่: 08-01-2559
ความเห็นที่ 25: 1 ธ.ค. 59, 19:22
ขอเสนอ ชื่อ ดังนี้ครับ
1.BULINO  เต่า100โล
2.ดำนาว่าร่า    พี่ดำ
3.สมยศ        หมอสมยศ
4.โชคโคราช  น้องโชค
5.ลมรำเพย    พี่แขก
6.เซาะกราว    น้าโป้ง
7.Kittisaks      น้องติ
8. rookjeab    น้าเจี้ยบ
หน้าที่: 1 | 2 | 3 >
siamfishing.com © 2019