สยามฟิชชิ่ง
หน้าแรก|กระดาน|รีวิว|ประมูล|ตลาด|เปิดท้าย
login | สมัครสมาชิก | วิธีสมัครสมาชิก | ลืมชื่อ/รหัส | login ไม่ได้? | 20 พ.ค. 67
บทสวดมนต์ข้ามปี : Fishing Article
 ห้องบทความ/เทคนิค > บทความอื่นๆ
ความเห็น: 19 - [3 ม.ค. 56, 14:04] ดู: 2,216 - [20 พ.ค. 67, 00:19] โหวต: 5
บทสวดมนต์ข้ามปี
pop1013 offline
30 ธ.ค. 55, 19:23
1
บทเจริญพระพุทธมนต์ปีใหม่  ฉบับมหาเถรสมาคมประกาศใช้

  เนื่องจาก การสวดมนต์ข้ามปีเป็นที่นิยมของประชาชนอย่างแพร่หลาย และเป็นค่านิยมที่งดงาม ควรแก่การส่งเสริม มหาเถรสมาคม ได้มีมติให้วัดทุกวัด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จัดสวดมนต์ข้ามปี และได้กำหนดบทเจริญพระพุทธมนต์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  เพื่อให้มีความสอดคล้องเป็นอันเดียวกัน

บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า

  เป็นการน้อมใจบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ

(ว่า ๓ หน)

บทพระไตรสะระณะคมน์

                    เป็นบทปฏิญาณตน เข้าถึงพระพุทธเจ้า      พระธรรมเจ้า พระสังฆอริยเจ้า  ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกสูงสุด

                  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ

                  ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ทุติยัมปิ ธัมมัง  สะระณัง คัจฉามิ, ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ

                  ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ตะติยัมปิ ธัมมัง  สะระณัง คัจฉามิ, ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ

บทนะมะการะสิทธิคาถา                             

                เป็นการน้อมระลึกถึง และบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ที่ล่วงมาแล้ว จนถึงปัจจุบัน และที่จะอุบัติในอนาคต และ อธิษฐานให้การน้อมใจสักการะบูชา มีอานุภาพยิ่งนี้ ได้ขจัด ข้อขัดข้องต่างๆ ให้หมดไป และอันตรายทั้งหลาย ทั้งปวง  จงพินาศไป

      สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ      ทวาทะสัญจะ สะหัสสะเก

ปัญจะสะตะสะหัสสานิ              นะมามิ สิระสา อะหัง

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ          อาทะเรนะ นะมามิหัง

นะมะการานุภาเวนะ                  หันตวา สัพเพ อุปัททะเว

อะเนกา  อันตะรายาปิ                วินัสสันตุ  อะเสสะโตฯ

        สัมพุทเธ  ปัญจะปัญญาสัญจะ      จะตุวีสะติสะหัสสะเก

ทะสะสะตะสะหัสสานิ                          นะมามิ  สิระสา  อะหัง

เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ                  อาทะเรนะ  นะมามิหัง

นะมะการานุภาเวนะ                            หันตวา สัพเพ อุปัททะเว

อะเนกา  อันตะรายาปิ                          วินัสสันตุ  อะเสสะโตฯ

        สัมพุทเธ  นะวุตตะระสะเต          อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก

วีสะติสะตะสะหัสสานิ                          นะมามิ  สิระสา  อะหัง

เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ                  อาทะเรนะ  นะมามิหัง

นะมะการานุภาเวนะ                            หันตวา สัพเพ อุปัททะเว

อะเนกา  อันตะรายาปิ                        วินัสสันตุ  อะเสสะโตฯบทมังคะละสูตร

เป็นการน้อมนำมงคลให้เกิดขึ้นกับชีวิต และมีอานุภาพในการป้องกันภัยอันตราย อันจะเกิดจากการตัดสินคดีความ ที่ไม่เที่ยงธรรม

                    อะเสวะนา  จะ  พาลานัง    ปัณฑิตานัญจะ  เสวะนา

            ปูชา  จะ  ปูชะนียานัง                เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

            ปะฏิรูปะเทสะวาโส  จะ              ปุพเพ  จะ  กะตะปุญญะตา

            อัตตะสัมมาปะณิธิ  จะ              เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

            พาหุสัจจัญจะ  สิปปัญจะ          วินะโย  จะ  สุสิกขิโต

            สุภาสิตา  จะ  ยา  วาจา            เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

            มาตาปิตุอุปัฏฐานัง                  ปุตตะทารัสสะ  สังคะโห

            อะนากุลา  จะ  กัมมันตา          เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

          ทานัญจะ  ธัมมะจะริยา  จะ        ญาตะกานัญจะ  สังคะโห

            อะนะวัชชานิ  กัมมานิ                เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

            อาระตี  วิระตี  ปาปา                มัชชะปานา  จะ  สัญญะโม

            อัปปะมาโท  จะ  ธัมเมสุ          เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

            คาระโว  จะ  นิวาโต  จะ          สันตุฏฐี  จะ  กะตัญญุตา

            กาเลนะ  ธัมมัสสะวะนัง            เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

            ขันตี  จะ  โสวะจัสสะตา          สะมะณานัญจะ  ทัสสะนัง

            กาเลนะ  ธัมมะสากัจฉา            เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

            ตะโป  จะ  พรัหมะจะริยัญจะ    อะริยะสัจจานะ  ทัสสะนัง

            นิพพานะสัจฉิกิริยา  จะ            เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

            ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ            จิตตัง  ยัสสะ นะ กัมปะติ

            อะโสกัง วิระชัง เขมัง              เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

          เอตาทิสานิ กัตวานะ                สัพพัตถะมะปะราชิตา

          สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ        ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯบทรัตตะนะสูตร  (พระพฤหัสบดี)

          พระรัตนตรัย เป็นรัตนะสูงสุด ไม่มีรัตนะอื่นใด    ในโลก ที่จะเสมอเหมือน ด้วยการกล่าวคำที่เป็นจริงนี้    ขอความสุขสวัสดี จงบังเกิดมี แก่ข้าพเจ้า

                            ยังกิญจิ  วิตตัง  อิธะ  วา  หุรัง  วา

                  สัคเคสุ  วา  ยัง  ระตะนัง  ปะณีตัง

                  นะ  โน  สะมัง  อัตถิ  ตะถาคะเตนะ

                  อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง

                  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ  ฯ

                          ขะยัง  วิราคัง  อะมะตัง  ปะณีตัง

                  ยะทัชฌะคา  สักกะยะมุนี  สะมาหิโต

                  นะ  เตนะ  ธัมเมนะ  สะมัตถิ  กิญจิ

                  อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง

                  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ  ฯ

                            ยัมพุทธะเสฏโฐ  ปะริวัณณะยี  สุจิง

                  สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ

                  สะมาธินา  เตนะ  สะโม  นะ  วิชชะติ

                  อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง

                  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ  ฯ

                            เย  ปุคคะลา  อัฏฐะ  สะตัง  ปะสัฏฐา

                  จัตตาริ  เอตานิ  ยุคานิ  โหนติ

                  เต  ทักขิเณยยา  สุคะตัสสะ  สาวะกา

                  เอเตสุ  ทินนานิ  มะหัปผะลานิ

                  อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง

                  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ  ฯ

                            เย  สุปปะยุตตา  มะนะสา  ทัฬเหนะ

                  นิกกามิโน  โคตะมะสาสะนัมหิ

                  เต  ปัตติปัตตา  อะมะตัง  วิคัยหะ

                  ลัทธา  มุธา  นิพพุติง  ภุญชะมานา

                  อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง

                  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ  ฯ

                            ขีณัง  ปุราณัง  นะวัง  นัตถิ  สัมภะวัง

                  วิรัตตะจิตตายะติเก  ภะวัสสะหมิง

                  เต  ขีณะพีชา  อะวิรุฬหิฉันทา

                  นิพพันติ  ธีรา  ยะถายัมปะทีโป

                  อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง

                  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ  ฯ

บทกะระณียะเมตตะสูตร  (พระอังคาร)

          ให้นึกแผ่เมตตาจิต ไปยังท่านผู้อื่น ตั้งแต่ท่าน        ผู้มีพระคุณ ท่านผู้มีความปรารถนาดีต่อกัน ตลอดจน        สรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง

  เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง,มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง,  อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ, อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง,  ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา, ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ,      เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ, พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ, ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา, ทัสสะเนนะ สัมปันโน,      กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง, นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ

บทขันธะปะริตร  (พระพุธ)

          เป็นบทแผ่เมตตาจิต ไปในบรรดาตระกูลงู ที่มีพิษ ดุร้าย ทั้งหลาย เพื่อเป็นการคุ้มครอง ป้องกันตนเอง จากสัตว์ร้าย

          อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ  สังโฆ ปะมาณะ วันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที  อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา  ปฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง  สัมมาสัมพุทธานัง ฯ

บทวัฏฏะกะปะริตร  (พระอาทิตย์)

          เป็นบทน้อมนำพระคุณ คือ ศีล, สมาธิ, ปัญญา, วิมุตติ, วิมุตติญาณทัสสนะ และสัจจะ ของพระพุทธเจ้า ทั้งหลาย ที่ล่วงมาแล้ว ให้เกิดอานุภาพ ในการปกป้อง  คุ้มครองอันตราย จากไฟไหม้ และดับความร้อนรน              กระวนกระวายใจ ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข

          อัตถิ  โลเก  สีละคุโณ      สัจจัง โสเจยยะนุททะยา           

  เตนะ  สัจเจนะ  กาหามิ    สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง

          อาวัชชิตตะวา ธัมมะพะลัง สะริตตะวา ปุพพะเก ชิเน

                  สัจจะพะละมะวัสสายะ                  สัจจะกิริยะมะกาสะหัง

                  สันติ  ปักขา  อะปัตตะนา  สันติ ปาทา อะวัญจะนา

                  มาตา  ปิตา  จะ  นิกขันตา  ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ

                  สะหะ  สัจเจ  กะเต  มัยหัง          มะหาปัชชะลิโต  สิขี

          วัชเชสิ  โสฬะสะ  กะรีสานิ อุทะกัง ปัตตะวา ยะถาสิขี

                  สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ    เอสา เม สัจจะปาระมีติฯบทธะชัคคะสูตร  (พระศุกร์)

          เป็นบทน้อมใจ เข้าถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆอริยเจ้า ให้เกิดความอาจหาญ แกล้วกล้า    ในการเผชิญปัญหา และอุปสรรคนานาประการ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,          วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร            ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา, เทวะมะนุสสานัง พุทโธ          ภะคะวาติ ฯ

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก          อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ ฯ (อ่านว่า วิญญูฮีติ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,                    อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ              ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,                อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเณยโย, อัญชะลีกะระณีโย,        อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

บทอาฎานาฏิยะปะริตร  (พระราหู)

เป็นบทเจริญเมตตา เพื่อให้อมนุษย์ ที่ไม่เลื่อมใส  ในพระพุทธศาสนา ให้เกิดความเลื่อมใส และมีอานุภาพ  ในการคุ้มครอง ป้องกัน ไม่ให้อมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใส จับต้อง  สิงสู่ เบียดเบียน ประทุษร้าย ทำให้ได้รับความลำบาก  เดือดร้อน

                            วิปัสสิสสะ  นะมัตถุ                จักขุมันตัสสะ  สิรีมะโต

                  สิขิสสะปิ  นะมัตถุ                          สัพพะภูตานุกัมปิโน

                  เวสสะภุสสะ  นะมัตถุ                    นะหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน

                  นะมัตถุ  กะกุสันธัสสะ                  มาระเสนัปปะมัททิโน

                  โกนาคะมะนัสสะ  นะมัตถุ            พราหมณัสสะ วุสีมะโต

                  กัสสะปัสสะ  นะมัตถุ                    วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ

                  อังคีระสัสสะ  นะมัตถุ                    สักกยะปุตตัสสะ สิรีมะโต

                  โย  อิมัง  ธัมมะมะเทเสสิ              สัพพะทุกขาปะนูทะนัง

                  เย  จาปิ  นิพพุตา  โลเก                ยะถาภูตัง  วิปัสสิสุง

                  เต  ชะนา  อะปิสุณา                      มะหันตา  วีตะสาระทา

                  หิตัง  เทวะมะนุสสานัง                  ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง

                  วิชชาจะระณะสัมปันนัง                  มะหันตัง วีตะสาระทัง

                  วิชชาจะระณะสัมปันนัง                  พุทธัง วันทามะโคตะมันติ ฯ 

บทโพชฌังคะปะริตร  (พระเสาร์)

          พระพุทธองค์ ทรงแสดงโพชฌงค์ แก่คนทั้งปวง เพื่อความรู้แจ้ง เห็นจริง เมื่อพระโมคคัลลานะ,                พระกัสสปะเถระ เกิดอาพาธ พระองค์ ทรงแสดงโพชฌงค์โปรด พระอรหันต์ทั้ง ๒ รูป เกิดปีติปราโมทย์ ความอาพาธ ก็หายหมดไป

          แม้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอาพาธ ทรงโปรดให้พระจุนทเถระ แสดงโพชฌงค์ พระองค์ ก็ทรงหายจากอาพาธ

                โพชฌังโค สะติสังขาโต        ธัมมานัง  วิจะโย  ตะถา

            วิริยัมปีติปัสสัทธิ                      โพชฌังคา  จะ  ตะถาปะเร

            สะมาธุเปกขะโพชฌังคา          สัตเต  เต  สัพพะทัสสินา

            มุนินา  สัมมะทักขาตา              ภาวิตา  พะหุลีกะตา

            สังวัตตันติ  อะภิญญายะ          นิพพานายะ  จะ  โพธิยา

            เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ              โสตถิ  เต  โหตุ  สัพพะทาฯ

                เอกัสะมิง สะมะเย นาโถ      โมคคัลลานัญจะ  กัสสะปัง

            คิลาเน  ทุกขิเต  ทิสสะวา        โพชฌังเค  สัตตะ  เทสะยิ

            เต จะ ตัง อะภินันทิตตะวา      โรคา  มุจจิงสุ  ตังขะเณ

            เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ              โสตถิ  เต  โหตุ  สัพพะทาฯ

                เอกะทา  ธัมมะราชาปิ        เคลัญเญนาภิปีฬิโต

            จุนทัตเถเรนะ  ตัญเญวะ          ภะณาเปตตะวานะ สาทะรัง

            สัมโมทิตตะวา จะ อาพาธา      ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส

            เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ              โสตถิ  เต  โหตุ  สัพพะทาฯ

                ปะหีนา เต จะ อาพาธา        ติณณันนัมปิ  มะเหสินัง

            มัคคาหะตะกิเลสาวะ                ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง

            เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ              โสตถิ  เต  โหตุ  สัพพะทาฯ

บทอะภะยะปะริตร  (พระจันทร์)

เป็นบทแห่งการให้อภัย และอโหสิกรรม ขจัด            ความขัดแย้ง ในชีวิตและสังคม ช่วยบำบัดปัดเป่าลางร้าย อันเกิดจากสิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจ บาปเคราะห์ ฝันร้าย และสิ่งอันเป็นอัปมงคลทั้งหลาย  ให้พินาศไป

                                  ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ

                            โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท

                            ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง

                            พุทธานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุฯ

                                    ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ

                            โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท

                            ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง

                            ธัมมานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุฯ

                                    ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ

                            โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท

                            ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง

                            สังฆานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุฯ

บท สักกัตตะวา ฯลฯ

        เป็นบทที่น้อมเอาคุณพระรัตนตรัย เพื่อให้เกิดเป็นธรรมโอสถ ขจัดทุกข์โศกโรคภัย

        สักกัตตะวา พุทธะระตะนัง    โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

หิตัง เทวะมะนุสสานัง                พุทธะเตเชนะ โสตถินา

นัสสันตุปัททะวา สัพเพ              ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต

        สักกัตตะวา ธัมมะระตะนัง        โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

ปะริฬาหูปะสะมะนัง                  ธัมมะเตเชนะ โสตถินา

นัสสันตุปัททะวา สัพเพ              ภะยา วูปะสะเมนตุ เต

        สักกัตตะวา สังฆะระตะนัง    โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง              สังฆะเตเชนะ โสตถินา

นัสสันตุปัททะวา สัพเพ              โรคา วูปะสะเมนตุ เต ฯ

บท นัตถิ เม ฯลฯ

        เป็นบทที่น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อ้างเป็น        สัจวาจา เพื่อให้เกิดชัยมงคล

        นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง    พุทโธ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                  โหตุ เต ชะยะมังคะลัง

        นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง    ธัมโม เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                  โหตุ เต ชะยะมังคะลัง

        นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง    สังโฆ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                  โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ

บท ยังกิญจิ ฯลฯ

        เป็นบทที่น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นรัตนะ ที่มีพลานุภาพ สูงสุดกว่ารัตนะทั้งมวลในโลก เพื่อให้เกิดความสวัสดีมงคล

        ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก        วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ      ตัสสะหมา โสตถี ภะวันตุ เต

        ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก        วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ      ตัสสะหมา โสตถี ภะวันตุ เต

        ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก        วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ      ตัสสะหมา โสตถี ภะวันตุ เต

บทพุทธะชะยะมังคะละคาถา  (พระเกตุ)

          เป็นบทน้อมระลึกถึงการบำเพ็ญบารมี ของ    พระพุทธองค์ จนพระองค์มีชัยชนะ ต่อพญามาร และเหล่าเสนามารทั้งหลาย แล้วบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ  เพื่อให้เกิดชัยมงคล สำหรับผู้ปรารถนามงคล และ        ได้ประกอบพิธีอันเป็นมงคล

                            พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง

                  ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

                  ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

                  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

                            มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง

                  โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

                  ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

                  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

                            นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง

                  ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง

                  เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

                  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

                            อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง

                  ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

                  อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท

                  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

                            กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา

                  จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ

                  สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

                  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

                            สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง

                  วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

                  ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท

                  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

                            นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง

                  ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต

                  อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

                  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

                            ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง

                  พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

                  ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท

                  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

                            เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา

                  โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

                  หิตตะวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ

                  โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ

บทชะยะปะริตร

                            เป็นบทที่น้อมเอาชัยชนะของพระพุทธเจ้า มา อำนวยพร ให้เกิดชัยมงคล แก่ตนเอง และสรรพสัตว์ทั้งมวล

                      มะหาการุณิโก นาโถ  หิตายะ สัพพะปาณินัง

                  ปูเรตวา ปาระมี สัพพา    ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

                  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ    โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ

                      ชะยันโต โพธิยา มูเล สักกะยานัง นันทิวัฑฒะโน

                  เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ  ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล

                  อะปะราชิตะปัลลังเก      สีเส ปะฐะวิโปกขะเร

                  อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ ฯ

                  สุนักขัตตัง สุมังคะลัง      สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง

                  สุขะโณ สุมุหุตโต จะ      สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ

                  ปะทักขิณัง กายะกัมมัง  วาจากัมมัง ปะทักขิณัง

                  ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง  ปะณิธี เต ปะทักขิณา

                  ปะทักขิณานิ กัตตะวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

บทเทวะตาอุยโยชะนะคาถา

          ขออานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย โปรดให้การคุ้มครองรักษา  ตลอดกาล

              สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง

          อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส ฯ

บทภะวะตุสัพพ์

          ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวง ขอเทวดาทั้งหลาย ได้ให้การคุ้มครองรักษา ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆอริยเจ้า ขอความสุขสวัสดี ทั้งปวง จงบังเกิดมีแก่ทุกท่าน ทุกเมื่อ เทอญฯ

                  ภะวะตุสัพพะมังคะลัง  รักขันตุสัพพะเทวะตา

                  สัพพะพุทธานุภาเวนะ  สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

                  ภะวะตุสัพพะมังคะลัง    รักขันตุสัพพะเทวะตา

                  สัพพะธัมมานุภาเวนะ  สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

                  ภะวะตุสัพพะมังคะลัง  รักขันตุสัพพะเทวะตา

                  สัพพะสังฆานุภาเวนะ  สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

บทนักขัตตะยักข์

          เป็นบทแสดงถึงอานุภาพแห่งพระปริตรว่า สามารถป้องกันบาปเคราะห์ อันเกิดจากอำนาจแห่ง            ดาวนักษัตร เหล่ายักษ์ และภูตผีปีศาจ ทั้งหลาย

                            นักขัตตะยักขะภูตานัง    ปาปัคคะหะนิวาระณา

                  ปะริตตัสสานุภาเวนะ            หันตะวา เตสัง อุปัททะเว ฯ

                  นักขัตตะยักขะภูตานัง            ปาปัคคะหะนิวาระณา

                  ปะริตตัสสานุภาเวนะ              หันตะวา เตสัง อุปัททะเว ฯ

                  นักขัตตะยักขะภูตานัง            ปาปัคคะหะนิวาระณา

                  ปะริตตัสสานุภาเวนะ            หันตะวา เตสัง อุปัททะเว ฯ

Next >
ตามรายละเอียดได้ที่ www.jariyatam.com ครับ เผื่อน้าท่านใดหาอยู่ มีความสุขวันปีใหม่ครับ
กรุณา ลงทะเบียน และ login ก่อนส่งความเห็นครับ
siamfishing.com © 2024